1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT Tashin tsc-225-rt tsc-225-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT Tashin tsc-40-rt tsc-40-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT Tashin tss-150rt tss-150rt

  Giá: 1 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT Tashin tsc-80-rt tsc-80-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT Tashin tsc-5-rt tsc-5-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT Tashin tsc-300-rt tsc-300-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT Tashin tsc-70-rt tsc-70-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT Tashin tsc-10rt tsc-10rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT Tashin tsc-20-rt tsc-20-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT Tashin tsc-30-rt tsc-30-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT Tashin tsc-100-rt tsc-100-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT Tashin tsc-125-rt tsc-125-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT Tashin tsc-150-rt tsc-150-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT Tashin tsc-175-rt tsc-175-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT Tashin tss-250rt tss-250rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT Tashin tsc-50-rt tsc-50-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT Tashin tsc-225-rt tsc-225-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT Tashin tsc-40-rt tsc-40-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT Tashin tss-150rt tss-150rt

  Giá: 1 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT Tashin tsc-80-rt tsc-80-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT Tashin tsc-5-rt tsc-5-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT Tashin tsc-300-rt tsc-300-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT Tashin tsc-70-rt tsc-70-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT Tashin tsc-10rt tsc-10rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT Tashin tsc-20-rt tsc-20-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT Tashin tsc-30-rt tsc-30-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT Tashin tsc-100-rt tsc-100-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT Tashin tsc-125-rt tsc-125-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT Tashin tsc-150-rt tsc-150-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT Tashin tsc-175-rt tsc-175-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT Tashin tss-250rt tss-250rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT Tashin tsc-50-rt tsc-50-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Điện máy Hoàng Liên là địa chỉ cung ứng tháp giải nhiệt Tashin chính hãng Đài Loan tới các nhà máy, xưởng sản xuất,... với cam kết mức giá tốt nhất, bảo hành dài hạn, hỗ trợ chu đáo trong suốt quá trình chọn mua, vận chuyển, lắp đặt, sử dụng và bảo quản. Hotline tư vấn: 0989 937 282.

Tashin-thuong-hieu-thap-giai-nhiet-cong-nghiep-uy-tin Tashin - thương hiệu tháp giải nhiệt công nghiệp uy tín

Có những loại tháp hạ nhiệt nước Tashin nào?

Tháp làm mát nước Tashin là thiết bị làm mát không thể thiếu tại các nhà máy sản xuất cũng như tòa nhà lớn hiện nay. Sản phẩm đảm nhiệm chức năng giải nhiệt, làm mát trang thiết bị, máy móc trong nhà xưởng hoặc tham gia vào hoạt động của hệ thống điều hòa không khí cho các tòa nhà lớn. 

Hãng sản xuất Tashin đã tung ra thị trường nhiều dòng tháp tản nhiệt khác nhau. Có thể kể đến là:

- Tháp tròn:

+ Tháp TSC: Được sử dụng rộng rãi nhất, có thiết kế dạng tròn, gồm các bộ phận là thân tháp hình tròn, tấm tản nhiệt tròn bằng nhựa PVC, hệ thống đầu phun và ống chia nước, động cơ và cánh quạt;

thap-ha-nhiet-tron-tashin Tháp hạ nhiệt tròn Tashin

+ Tháp TSH: Hình dáng và cấu trúc tương tự tháp TSC nhưng sử dụng tấm giải nhiệt bằng gỗ (thay vì nhựa), xếp lớp khoa học, sử dụng để làm mát nước cho những địa phương có nguồn nước quá nóng hoặc có nhiều cặn bẩn;

+ Tháp TSN: Phần thân có thiết kế tương tự tháp TSC nhưng cổ tháp và đáy tháp được gắn thêm lớp chống ồn, miệng tháp gắn thêm ống chuyển hướng âm để giảm độ ồn trong quá trình thiết bị vận hành.

thap-ha-nhiet-tron-tashin Tháp giải nhiệt nước Tashin dạng tròn có thiết kế tối ưu

- Tháp vuông:

+ Tháp TSS: Thân tháp hình vuông, tấm giải nhiệt được lắp đặt 2 hàng 2 bên tháp, tạo lối đi ở giữa, cho phép kiểm tra, bảo dưỡng dễ dàng; sử dụng hệ thống máng nước thay vì đầu phun như dòng tháp tròn;

+ Tháp TSB: Thân tháp hình vuông nhưng tấm giải nhiệt nhựa PVC được sắp xếp kín phần thân tháp, ống phun và đầu phun rải đều nước khắp tấm tản nhiệt, đáy tháp và cổ gió có hệ thống giảm âm, phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu giải nhiệt cao nhưng bị giới hạn về độ ồn;

linh-kien-thap-giai-nhiet-tashin Linh kiện tháp giải nhiệt Tashin

+ Tháp TSM và TSF: Công suất siêu lớn, có hệ thống máng nước và tấm giải nhiệt bằng gỗ hoặc CPVC; thường sử dụng trong các khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện;

>> Khám phá ngay những model tháp hạ nhiệt Tashin siêu khỏe, siêu rẻ

 

Model

Dòng tháp

Giá bán (VNĐ)

Xem ngay

TSC 5RT

Tròn

> 7.000.000

Xem chi tiết

TSC 20RT

Tròn 

~ 12.000.000

Xem chi tiết

TSC 50RT

Tròn 

~ 25.000.000

Xem chi tiết

TSC 100RT

Tròn 

> 50.000.000

Xem chi tiết

TSC 500RT

Tròn 

> 220.000.000

Xem chi tiết

TSC 1000RT

Tròn 

~ 650.000.000

Xem chi tiết

 

Ưu điểm vượt trội của tháp giải nhiệt Tashin

So với các dòng tháp khác, tháp giải nhiệt của Tashin sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật hơn như:

thiet-ke-thap-tan-nhiet-tashin Thiết bị là kết tinh của quá trình lao động miệt mài từ các kỹ sư đầu ngành

- Kiểu dáng phong phú, công suất đa dạng

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện nay, Tashin cho ra đời nhiều model với hình dáng và công suất làm việc khác nhau gồm tháp giải nhiệt tròn, vuông với nhiều phân khúc khác nhau. Ngoài ra, hãng còn cung cấp nhiều sản phẩm với dải công suất rộng từ 5RT tới 1000RT giúp khách hàng so sánh, lựa chọn được sản phẩm tháp phù hợp, đáp ứng mục đích sử dụng.

- Thiết kế hiện đại, khả năng làm mát cao

Đây chính là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định của người dùng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm. Tháp hạ nhiệt Tashin đem tới hiệu quả giảm nhiệt cao, giúp tiết kiệm điện năng và chi phí, thân thiện với môi trường. 

do-ben-thap-ha-nhiet-tashin Sản phẩm có thiết kế đẹp, bền bỉ

Tháp được thiết kế tối ưu với hệ thống đầu phun chia nước áp lực nước thấp, giữ nước lâu hơn trên bề mặt khối đệm, giúp tăng hiệu suất trao đổi nhiệt. Hệ thống quạt tháp được thiết kế đặc biệt cho tốc độ quay chậm và cân bằng; tạo ra lượng không khí đối lưu lớn để làm mát tốt hơn. Nhờ đó, thiết bị đảm bảo hiệu quả làm mát máy móc cho nhà xưởng, hạn chế được những sự cố trong hoạt động sản xuất của nhà máy. 

- Tuổi thọ cao

Các linh kiện tháp được cấu thành từ những vật liệu tốt bền bỉ, với quy trình kiểm soát gắt gao trong từng khâu nên người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng khi sử dụng. Đặc biệt, tháp được gia công từ keo và sợi thủy tinh nên không thấm nước nên có khả năng chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn, bền bỉ với thời gian. Do đó, đầu tư tháp giải nhiệt công nghiệp Tashin giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

- Ứng dụng đa dạng

ung-dung-thap-giam-nhiet-tashin Ứng dụng đa dạng của sản phẩm

Sản phẩm tháp giải nhiệt nước Tashin được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngành điện lạnh, ngành nhựa, ngành thủy sản, ngành luyện kim, ngành dược phẩm, cáp điện, chế biến bia rượu,…

- Giá thành hợp lý

Giá tháp giải nhiệt Tashin rất hợp lý, phù hợp với ngân sách của các doanh nghiệp hiện nay và cạnh tranh tốt với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác trên thị trường. Người dùng có thể lựa chọn một số sản phẩm có mức giá rẻ như Tashin TSC 5RT, TSC 15RT,… nếu có nhu cầu giải nhiệt thấp.

gia-thap-giai-nhiet-tashin Thiết bị có giá thành hợp lý, bảo trì - bảo dưỡng đơn giản

Mua tháp giảm nhiệt Tashin ở đâu?

Trên thị trường hiện nay có nhiều địa chỉ bán tháp tản nhiệt Tashin nhưng không phải địa chỉ nào cũng cung cấp các sản phẩm tháp chính hãng với mức giá thành rẻ. Vậy nên, điện máy Hoàng Liên chắc chắn sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. 

Được nhiều người biết đến là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm tháp giải nhiệt công nghiệp, Hoàng Liên có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thiết bị. Với phương châm luôn đặt uy tín lên hàng đầu, điện máy Hoàng Liên cam kết đem tới khách hàng những sản phẩm tháp hạ nhiệt Tashin chính hãng, giá tốt nhất.

cam-ket-mua-hang

Khi liên hệ mua hàng, quý khách sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn để lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất. Song song với đó, đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt, xử lý các vấn đề phát sinh khi thiết bị của đơn vị bạn gặp sự cố trong quá trình vận hành. 

Nếu còn thắc mắc về tháp giải nhiệt Tashin, khách hàng hãy liên hệ với Điện máy Hoàng Liên theo số hotline 0989 937 282 để được giải đáp miễn phí.

>>>Tham khảo thêm<<<

1. Ưu - Nhược điểm của các loại tháp làm mát hiện có trên thị trường

2. Các loại tháp giải nhiệt được sử dụng phổ biến nhất hiện nay