Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT Tashin tsc-225-rt tsc-225-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT Tashin tsc-40-rt tsc-40-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT Tashin tss-150rt tss-150rt

  Giá: 1 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT Tashin tsc-80-rt tsc-80-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT Tashin tsc-5-rt tsc-5-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT Tashin tsc-300-rt tsc-300-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT Tashin tsc-70-rt tsc-70-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT Tashin tsc-10rt tsc-10rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT Tashin tsc-20-rt tsc-20-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT Tashin tsc-30-rt tsc-30-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT Tashin tsc-100-rt tsc-100-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT Tashin tsc-125-rt tsc-125-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT Tashin tsc-150-rt tsc-150-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT Tashin tsc-175-rt tsc-175-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT Tashin tss-250rt tss-250rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT Tashin tsc-50-rt tsc-50-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT Tashin tsc-225-rt tsc-225-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT Tashin tsc-40-rt tsc-40-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT Tashin tss-150rt tss-150rt

  Giá: 1 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 150RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT Tashin tsc-80-rt tsc-80-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT Tashin tsc-5-rt tsc-5-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT Tashin tsc-300-rt tsc-300-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT Tashin tsc-70-rt tsc-70-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT Tashin tsc-10rt tsc-10rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT Tashin tsc-20-rt tsc-20-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT Tashin tsc-30-rt tsc-30-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT Tashin tsc-100-rt tsc-100-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT Tashin tsc-125-rt tsc-125-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT Tashin tsc-150-rt tsc-150-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT Tashin tsc-175-rt tsc-175-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT Tashin tss-250rt tss-250rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSS 250RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT Tashin tsc-50-rt tsc-50-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 3 Next

Điện máy Hoàng Liên cung cấp tháp giải nhiệt Tashin chính hãng cho nhà máy công nghiệp, xưởng sản xuất, chế biến,...với giá tốt nhất, bảo hành chính hãng, miễn phí vận chuyển. Hotline tư vấn báo giá: 0989937282 - 0987779682.

Hiện nay, tháp tản nhiệt là thiết bị làm mát không thể thiếu trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh. Nhờ có thiết bị này mà mọi động cơ và máy móc trong các công xưởng được làm mát, giữ được tuổi thọ dài lâu và đảm bảo quá trình làm việc của doanh nghiệp được ổn định. Trong đó không thể không nhắc đến dòng tháp Tashin TSS & TSC.

TSS & TSC là một phân khúc trong tổng thể thương hiệu tháp giải nhiệt Tashin nhưng với hiệu năng làm mát vượt trội cùng tuổi thọ bền lâu mà sản phẩm này được tách ra làm một phân khúc riêng biệt.

 tháp giải nhiệt tashin

Tháp giải nhiệt Tashin sở hữu những ưu thế vượt bậc, đáp ứng yêu cầu người dùng

1. Phân loại tháp giải nhiệt Tashin

Phổ biến hiện nay là cách phân loại tháp theo hình dáng thiết kế, đó là tháp tản nhiệt dạng tròn và vuông, mỗi loại có ưu điểm riêng khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn.

Riêng đối với Tashin, nhà sản xuất phân loại ra thành các dòng sản phẩm sau:

- Dòng TSS: Đây là dòng tháp làm mát dạng vuông nói chung.

- Dòng TSC: Dòng tháp dạng hình tròn, có nhiều model đa dạng công suất từ 5RT - 1000RT

- Dòng TSM: Nhiều bộ phận có cấu tạo bằng chất liệu gỗ, bền bỉ.

- Dòng TSH: Là dòng tháp có dạng hình phễu

- Dòng TSF: Đây là dòng tháp được nhà sản xuất trang bị hệ thống cách âm, giảm độ ồn khi tháp làm việc.

- Dòng TSB: Được nhà sản xuất trang bị chống ồn ở bể chứa nước.

- Dòng TSN: Là dòng tháp có hệ thống phân nước được thiết kế theo dạng đầu phun áp thấp.

2. 5 Ưu điểm của tháp giải nhiệt Tashin TSS & TSC

Tại Việt Nam, Tháp Tashin có 5 ưu điểm nổi bật so với các dòng tháp khác đó là:

- Thiết kế hiện đại, hiệu suất làm việc tương đối cao

- Bền bỉ, tuổi thọ cao

- Công nghệ luôn cải tiến, ứng dụng rộng rãi

- Kiểu dáng phong phú, dải công suất rộng từ 5RT-1000RT

- Giá rẻ

Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm này, mời quý khách hàng theo dõi trong bài viết dưới đây.

a. Thiết kế hiện đại, khả năng làm mát cao

Đây chính là yếu quyết định của người dùng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm. Theo ý kiến của người tiêu dùng, tháp hạ nhiệt Tashin đem tới hiệu quả giảm nhiệt cao, giúp tiết kiệm điện năng và chi phí, thân thiện với môi trường. Thiết bị được tối ưu hóa về mặt thiết kế với hệ thống đầu phun chia nước khiến áp lực nước thấp nên giữ nước lâu hơn trên bề mặt khối đệm để tăng cường khả năng trao đổi nhiệt. 

Ngoài ra, hệ thống quạt tháp cũng được thiết kế đặc biệt cho tốc độ quay chậm và cân bằng; tạo ra lượng không khí đối lưu lớn để cuốn theo toàn bộ hơi nước nóng để hiệu quả làm máy tốt hơn. Nhờ đó, Đảm bảo làm mát máy móc cho nhà xưởng, hạn chế được những sự cố trong hoạt động sản xuất của nhà máy. 

b. Tuổi thọ cao

Các linh kiện của sản phẩm đều được cấu thành từ nhiều vật liệu tốt bền bỉ, được trải qua quy trình kiểm soát gắt gao qua từng khâu nên khi sử dụng thiết bị người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, tháp giải nhiệt tashin được gia công từ keo và sợi thủy tinh nên không thấm nước nên có khả năng chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn, bền bỉ với thời gian. 

Do đó, việc lựa chọn đầu tư tháp giải nhiệt công nghiệp Tashin là sự lựa chọn đúng đắn của các doanh nghiệp, tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. 

c. Ứng dụng đa dạng

Sản phẩm tháp giải nhiệt nước Tashin được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như

- Ngành điện lạnh

- Ngành nhựa 

- Ngành thủy sản 

- Ngành luyện kim

- Ngoài ra còn được sử dụng trong ngành dược phẩm, cáp điện, chế biến bia rượu,…

d. Kiểu dáng phong phú, công suất đa dạng

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện nay, Tashin cho ra đời nhiều model với hình dáng và công suất làm việc khác nhau. Bao gồm tháp giải nhiệt tròn, vuông với nhiều dòng phân khúc khác nhau như TSC; TSS,….Ngoài ra còn cung cấp nhiều sản phẩm với công suất lạnh khác từ 5RT tới 1000RT giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

e. Giá thành hợp lý

Tháp giải nhiệt Tashin không chỉ biết đến là nơi cung cấp tháp giải nhiệt cooling tower chất lượng mà còn là nơi phân phối sản phẩm với mức giá hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của các doanh nghiệp hiện nay. Người dùng có thể lựa chọn một số sản phẩm ở mức giá rẻ như Tashin TSC 5RT, TSC 15RT,…

Trên thị trường hiện nay có nhiều địa chỉ bán tháp giảm nhiệt Tashin nhưng không phải nơi nào cũng cung cấp các sản phẩm chính hãng với mức giá rẻ. Vậy nên, Điện máy Hoàng Liên chắc chắn sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. 

Được nhiều người biết đến là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm tháp giải nhiệt công nghiệp, Hoàng Liên có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Với phương châm “uy tín hàng đầu” Điện máy Hoàng Liên cam kết đem tới khách hàng những sản phẩm chính hãng, giá rẻ tốt nhất Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc.

logo dienmayhoanglien.vn

Tại đây, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn để giúp bạn lựa chọn được tháp giải nhiệt Tashin phù hợp nhất; đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt, xử lý các vấn đề phát sinh khi thiết bị của bạn gặp sự cố trong quá trình vận hành. 

Nếu còn các thắc mắc về tháp giải nhiệt Tashin TSS & TSC thì khách hàng hãy liên hệ theo số hotline 0972 882 886 - 0912 370 282 để được giải đáp.