Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK190 (1HP) Puma PK190 PK 190

  Giá: 3.650.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK190 (1HP)

  3.650.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX190 (1HP) Puma PX190 PX 190

  Giá: 2.850.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX190 (1HP)

  2.850.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK10300 (10HP) Puma PK 10300 PK 10300

  Giá: 23.500.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK10300 (10HP)

  23.500.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX7250A (7.5HP) Puma PX 7250A PX 7250A

  Giá: 10.650.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX7250A (7.5HP)

  10.650.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX15300 (15HP) Puma PX 15300 PX 15300

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX15300 (15HP)

  28.500.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK15300 (15HP) Puma PK 15300 PK 15300

  Giá: 33.800.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK15300 (15HP)

  33.800.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK20300 (20HP) Puma PK 20300 PK 20300

  Giá: 44.000.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK20300 (20HP)

  44.000.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX20300 (20HP) Puma PX 20300 PX 20300

  Giá: 31.000.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX20300 (20HP)

  31.000.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX10300 (10HP) Puma PX 10300 PX 10300

  Giá: 13.250.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX10300 (10HP)

  13.250.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK7250A (7.5HP) Puma PK 7250A PK 7250A

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK7250A (7.5HP)

  16.500.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX5160 (5HP) Puma PX 5160 PX 5160

  Giá: 7.950.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX5160 (5HP)

  7.950.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK5160 (5HP) Puma PK 5160 PK 5160

  Giá: 13.200.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK5160 (5HP)

  13.200.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX3120 (3HP) Puma PX 3120 PX 3120

  Giá: 5.750.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX3120 (3HP)

  5.750.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK3120 (3HP) Puma PK 3120 PK 3120

  Giá: 9.450.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK3120 (3HP)

  9.450.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK2100 (2HP) Puma PK 2100 PK 2100

  Giá: 4.050.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma Đài Loan PK2100 (2HP)

  4.050.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX2100 (2HP) Puma PX 2100 PX 2100

  Giá: 3.400.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu nén khí Puma PX2100 (2HP)

  3.400.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK190 (1HP) Puma PK190 PK 190

  Giá: 3.650.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  3.650.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX190 (1HP) Puma PX190 PX 190

  Giá: 2.850.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  2.850.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK10300 (10HP) Puma PK 10300 PK 10300

  Giá: 23.500.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  23.500.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX7250A (7.5HP) Puma PX 7250A PX 7250A

  Giá: 10.650.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  10.650.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX15300 (15HP) Puma PX 15300 PX 15300

  Giá: 28.500.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  28.500.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK15300 (15HP) Puma PK 15300 PK 15300

  Giá: 33.800.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  33.800.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK20300 (20HP) Puma PK 20300 PK 20300

  Giá: 44.000.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  44.000.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX20300 (20HP) Puma PX 20300 PX 20300

  Giá: 31.000.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  31.000.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX10300 (10HP) Puma PX 10300 PX 10300

  Giá: 13.250.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  13.250.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK7250A (7.5HP) Puma PK 7250A PK 7250A

  Giá: 16.500.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  16.500.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX5160 (5HP) Puma PX 5160 PX 5160

  Giá: 7.950.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  7.950.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK5160 (5HP) Puma PK 5160 PK 5160

  Giá: 13.200.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  13.200.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX3120 (3HP) Puma PX 3120 PX 3120

  Giá: 5.750.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  5.750.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK3120 (3HP) Puma PK 3120 PK 3120

  Giá: 9.450.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  9.450.000 đ

 • Đầu nén khí Puma Đài Loan PK2100 (2HP) Puma PK 2100 PK 2100

  Giá: 4.050.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  4.050.000 đ

 • Đầu nén khí Puma PX2100 (2HP) Puma PX 2100 PX 2100

  Giá: 3.400.000 đ

  Bảo hành: 6 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  3.400.000 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Phân phối phụ kiện máy nén khí chính hãng giá tốt nhất thị trường.

Không chỉ là nhà phân phối sản phẩm máy bơm khí nén chính hãng tốt nhất, Hoàng Liên còn là địa chỉ cung cấp phụ tùng máy nén khí chính hãng uy tín trên thị trường hiện nay. Quý khách hàng có nhu cầu thay thế, sửa chữa các linh kiện máy bơm khí nén hãy gọi ngay cho chúng tôi theo hotline 0972 882 886 để được báo giá tốt nhất.

Vì sao bạn cần sử dụng phụ kiện máy bơm khí nén chính hãng?

Máy nén sau một thời gian sử dụng, khó tránh khỏi sẽ phát sinh lỗi hoặc hao mòn một vài chi tiết trong máy. Vì vậy, để đảm bảo hiệu suất máy được đảm bảo, cần phải thay thế các chi tiết này, tốt nhất là thay bằng các linh kiện chính hãng. Trên thị trường hiện nay có không ít đơn vị cung cấp phụ tùng máy, tuy nhiên mẫu mã đa dạng, chất lượng cũng đa chủng loại, từ hàng tốt tới kém chất lượng, giá cả cũng tùy mỗi nơi một khác. Do đó, khách hàng tốt nhất là nên liên hệ tới những địa chỉ cung cấp thiết bị chất lượng để đảm bảo sản phẩm chính hãng, đúng giá, đúng chất lượng.

=> Sử dụng phụ kiện máy nén khí chính hãng mang tới cho người tiêu dùng rất nhiều lợi ích như:

- Yếu tố đầu tiên phải nhắc đến đó chính là chất lượng. Mua phụ kiện chính hãng từ nhà sản xuất, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá thành bởi tất cả những điều này đã được chính hãng sản xuất cam kết và niêm yết công khai trên thị trường.

- Yếu tố thứ hai là do được sản xuất từ hãng nên kết cấu, thiết kế chắc chắn phù hợp với loại máy cần thay thế, ít khi xảy ra các tình trạng hỏng hóc. Ngoài ra, phụ kiện chính hãng được đảm bảo chế độ bảo hành, đem lại quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Với những lợi ích thiết thực như vậy, người tiêu dùng lưu ý không nên quá vội vàng, vì tâm lý ham của rẻ mà lựa chọn những phụ kiện máy nén khí giả. Với những loại phụ kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá thành chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba phụ kiện chính hãng; khi sử dụng sẽ hỏng nhanh, không đảm bảo chất lượng hoặc khi mua về không phù hợp với thiết bị. Người tiêu dùng sẽ thường xuyên cảm thấy bực bội vì máy tiêu hao dầu nhanh, sử dụng một lúc nhiệt độ đã tăng cao, hoạt động không trơn tru. Do đó, Quý khách hàng khi có nhu cầu chọn mua phụ kiện hãy tỉnh táo và bình tĩnh tìm hiểu, lựa chọn những đơn vị phân phối máy và phụ kiện máy nén khí chính hãng, cam kết đầy dủ chế độ bảo hành cũng như niêm yết giá cả công khai trên website.

- Xem ngay các mẫu sản phẩm máy nén khí Keosung 

Địa chỉ mua phụ kiện chính hãng trên thị trường

Nếu bạn đang tìm mua phụ kiện chính hãng trên thị trường hiện nay thì Điện máy Hoàng Liên chính là địa chỉ mà bạn không thể bỏ qua. Không chỉ là địa chỉ uy tín trên thị trường, Hoàng Liên còn là nhà phân phối nhiều thương hiệu máy bơm khí nén và phụ kiện máy nén khí chất lượng như đầu nén khí, cút nối nhanh đực - cái, đầu nối hơi,... Đến với Điện máy Hoàng Liên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về nhứng  sản phẩm chúng tôi cung cấp, với những mặt hàng nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với độ tin cậy cao. Bên cạnh đó, đây còn là địa có đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn cao; giúp bạn có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Điện máy Hoàng Liên - chỉ được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn mua hàng. 

Mọi vấn đề liên quan tới linh kiện máy nén khí, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline 0989 937 282 để nhân viên của chúng tôi tư vấn chi tiết và báo giá đầy đủ nhất.