1
Bạn cần tư vấn?
Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT Tashin tsc-10rt tsc-10rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT Tashin tsc-20-rt tsc-20-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT Tashin tsc-30-rt tsc-30-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT Tashin tsc-50-rt tsc-50-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT Tashin tsc-100-rt tsc-100-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT Tashin tsc-125-rt tsc-125-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT Tashin tsc-150-rt tsc-150-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT Tashin tsc-175-rt tsc-175-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 8 RT Tashin tsc-8-rt tsc-8-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 8 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 60 RT Tashin tsc-60-rt tsc-60-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 60 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT Tashin tsc-5-rt tsc-5-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT Tashin tsc-40-rt tsc-40-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT Tashin tsc-70-rt tsc-70-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT Tashin tsc-80-rt tsc-80-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT Tashin tsc-225-rt tsc-225-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT Tashin tsc-300-rt tsc-300-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT Tashin tsc-10rt tsc-10rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 10RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT Tashin tsc-20-rt tsc-20-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 20 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT Tashin tsc-30-rt tsc-30-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 30 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT Tashin tsc-50-rt tsc-50-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 50 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT Tashin tsc-100-rt tsc-100-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 100 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT Tashin tsc-125-rt tsc-125-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 125RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT Tashin tsc-150-rt tsc-150-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 150RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT Tashin tsc-175-rt tsc-175-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 175 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 8 RT Tashin tsc-8-rt tsc-8-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 8 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 60 RT Tashin tsc-60-rt tsc-60-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 60 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT Tashin tsc-5-rt tsc-5-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 5 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT Tashin tsc-40-rt tsc-40-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 40RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT Tashin tsc-70-rt tsc-70-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 70 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT Tashin tsc-80-rt tsc-80-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 80 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT Tashin tsc-225-rt tsc-225-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 225 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ

 • Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT Tashin tsc-300-rt tsc-300-rt

  Giá: 1 đ

  Bảo hành: 18 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Tháp giải nhiệt TASHIN TSC 300 RT

  Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

  1 đ


Số sản phẩm / trang / trang
1 2 Next

Tháp giải nhiệt Tashin là một trong 2 thương hiệu tháp giải nhiệt đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Sở hữu ưu thế ở tốc độ làm mát nhanh, đa dạng về mẫu mã, sản phẩm mà thương hiệu này ngày càng tạo được vị trí vững chắc trên thị trường.

Nguồn gốc của tháp giải nhiệt Tashin

Tashin là thương hiệu tháp giải nhiệt nổi tiếng trên thị trường có xuất xứ từ Đài Loan. Sản phẩm này được cấu thành từ các chất liệu đặc biệt, gia công từ keo và sợi thủy tinh nên không thấm nước, có khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn cao.

Cấu tạo của tháp giải nhiệt Tashin TSC

 • - Vỏ tháp chống ăn mòn
 • - Tấm giải nhiệt
 • - Cánh quạt
 • - Hệ thống động cơ
 • - Hệ thống phân nước
 • - Đế bồn
 • - Tấm tản nước, ống phun

Ưu điểm vượt trội của tháp giải nhiệt Tashin TSC

- Khả năng làm mát nhanh chóng: với thiết kế motor công suất lớn, hoạt động bền bỉ và vận hành êm ái cho khả năng làm mát nhanh chóng, giữ được nhiệt độ ở mức lý tưởng lâu dài. Kết hợp tháp giải nhiệt TSC với đầu phun nước có khả năng chia nước đều, hệ thống tấm tản nhiệt giữ nước ở lại lâu hơn trên bề mặt nên tạo khả năng trao đổi nhiệt tốt hơn, tiết kiệm năng lượng và đem lại hiệu quả làm mát tối ưu.

- Tuổi thọ của tháp lâu dài: Các bộ phận trong tháp giải nhiệt công nghiệp Tashin đều được gia công từ các chất liệu cao cấp như chất liệu FRP nhẹ, chống han gỉ, chỉ số hao mòn thấp ở vỏ bồn hay chất liệu sợ thủy tinh bền bỉ ở chân tháp cho khả năng chống han gỉ, va đạp hay chầy xước nên đem lại tuổi thọ rất cao tháp giải nhiệt.

- Động cơ hoạt động bền bỉ, ít hỏng hóc: Tháp giải nhiệt TSC cho khả năng làm việc bền bỉ, vận hành ổn định, độ ồn thấp nên rất thân thiện với môi trường. Do được thiết kế cẩn thận trong từng chi tiết máy nên các động cơ ăn khớp nhau đến từng milimet giúp hạn chế sự hao mòn. Do đó, người dùng sẽ giảm bớt đáng kể các chi phí sửa chữa phát sinh.

- Đa dạng mẫu mã: Tashin sản xuất đa dạng các loại tháp giải nhiệt với hình dáng và kích cỡ khác nhau, cho khả năng lắp đặp trên nhiều địa hình, phù hợp với nhiều nhu cầu của người dùng cùng giá thành hợp lý.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong nghề, thương hiệu Tashin ngày càng tạo ra được nhiều loại tháp giải nhiệt tích hợp nhiều tính năng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dùng. Bởi thế sử dụng tháp giải nhiệt TSC là lựa chọn số 1 trên thị trường tháp giải nhiệt hiện nay.

Mọi thắc mắc về sản phẩm này xin vui lòng liên hệ tới số hotline: 0972 882 886 - 0912 370 282 để được tư vấn giải đáp nhanh chóng, miễn phí.